Nevyznám se v Bibli...

12.09.2013 22:24

Ahoj,
asi se zřejmě nevyznáš v Bibli. Proto ti v následujících řádcích jednoduše popíšu, jak se orientovat. Začátky bývají těžké, ale časem to jde skvěle.
Bible se skládá ze dvou částí:
1. Starý Zákon (obsahuje 39 knih) viz. níže
2. Nový Zákon (obsahuje 27 knih) viz. níže


Každá kniha je rozdělena do kapitol(například Matouš 28.). Každá kapitola je rozdělena do tzv. veršů (například Matouš 28,18), aby se každý mohl orientovat.
Nejpřesnější český překlad je Bible Kralická, je však přeložená do staročeštiny, proto se ne moc dobře čte. Dále existuje asi dalších 12 českých překladů, které se už lépe čtou, ale nejsou tolik přesné. Zaleží na tobě, který překlad ti sedne, ale doporučujeme při hlubším studiu kontrolovat s Bibli Kralickou či anglickou verzí King James. Doporučujeme také web https://www.obohu.cz/bible/ , kde je mnoho překladů a zdarma. Pokud by jsi chtěl svou vlastní Bibli, tak nám napiš!
A ještě něco, před každým čtením je dobré se pomodlit, aby tě vedl Duch Svatý. Mnoho lidí si stěžuje, že je pro ně Bible, kniha, která si protiřečí. Ale je to právě proto, že se nepomodlí. Je totiž naproti tomu mnoho lidí, kteří chápou její základní a nejdůležitější poselství. Bible však obsahuje ještě mnohá tajemství, jež lze stále objevovat. Pojď s námi objevovat nové tajemství - Šablonu: Poslední Film Země ;-)
Seznam knih Starého a Nového zákona:
ad1) Starý zákon obsahuje 39 knih:
První Mojžíšova (Genesis) (Gn.)
Druhá Mojžíšova (Exodus) (Ex.)
Třetí Mojžíšova (Leviticus) (Lv.)
Čtvrtá Mojžíšova (Numeri) (Nu.)

Pátá Mojžíšova (Deuteronomium) (Dt.)
Jozue (Joz.)
Soudců (Sd.)
Rút (Rt.)
První Samuelova (1 S.)
Druhá Samuelova (2 S.)
První Královská (1 Kr.)

Druhá Královská (2 Kr.)
První Paralipomenon (1. Letopisů) (1 Pa.)
Druhá Paralipomenon (2. Letopisů) (2 Pa.)
Ezdráš (Ezd.)
Nehemjáš (Neh.)
Ester (Est.)

Jób (Jb.)
Žalmy (Z.)
Přísloví (Pr.)
Kazatel (Kaz.)
Píseň Písní (Pis.)
Izajáš (Iz.)
Jeremjáš (Jr.)

Pláč (Pl.)
Ezechiel (Ez.)
Daniel (Da.)
Ozeáš (Oz.)
Jóel (Jl.)
Ámos (Am.)

Abdijáš (Abd.)
Jonáš (Jon.)
Micheáš (Mi.)
Nahum (Na.)
Abakuk (Abk.)
Sofonjáš (Sf.)

Ageus (Ag.)
Zacharjáš (Za.)

Malachiáš (Mal.)

ad 2) Nový zákon obsahuje 27 knih:
Matouš (Mt.)
Marek (Mk.)
Lukáš (L.)
Jan (J.)
Skutky Apoštolské (Sk.)
Římanům (R.)

První list Korintským (1 K.)
Druhý list Korintským (2 K.)
Galatským (Ga.)
Efezským (Ef.)
Filipským (Fp.)
Koloským (Ko.)
První list Tesalonickým (1 Te.)
Druhý list Tesalonickým (2 Te.)
První list Timoteovi (1 Tm.)
Druhý list Timoteovi (2 Tm.)

Titovi (Tt.)
Filemonovi (Fm.)
Židům (Zd.)
List Jakubův (Jk.)
První list Petrův (1 Pt.)
Druhý list Petrův (2 Pt.)
První list Janův (1 J.)
Druhý list Janův (2 J.)
Třetí list Janův (3 J.)
List Judův (Ju.)
Zjevení Janovo (Zj.)

 

Anketa

Pomohly ti stručné instrukce?

Ano (1)
Ne (1)

Celkový počet hlasů: 2